Докторат

Сигнатура Наслов Страница
39 УТИЦАЈ СВОЈСТАВА МАТЕРИЈАЛА ПРИ ДЕФОРМАЦИОНОЈ ОБРАДИ НА ЕЛАСТИЧНО ПОНАШАЊЕ ТЕЛА МЕХАНИЧКИХ КРИВАЈНИХ ПРЕСА ОТВОРЕНОГ ТИПА У ВЕЗИ ШТЕТНОГ ДЕЛОВАЊА ИНЕРЦИЈАЛНИХ СИЛА 88
70 ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ УПОТРЕБЕ СЕНДВИЧ КОНСТРУКЦИЈЕ У НОСЕЋОЈ СТРУКТУРИ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 237
1 ПРЕНОС ТОПЛОТЕ СА КОМПОЗИТНИХ ГРЕЈНИХ ПОВРШИНА ПРИ КЉУЧАЊУ У ВЕЛИКОЈ ЗАПРЕМИНИ ТЕЧНОСТИ 92
2 АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЗОНА ХЛАЂЕЊА И ПАРАМЕТАРА ВОДИ И ВАЗДУХА НА ИНТЕНЗИТЕТ ПРЕНОСА ТОПЛОТЕ И МАСЕ У ВЛАЖНИМ РАСХЛАДНИМ ТОРЊЕВИМА 132
3 ПРИЛОГ ОПТИМИЗАЦИЈИ ФАКТОРА ПОРАСТА ПАРАМЕТАРСКО-ДИМЕНЗИОНИХ НИЗОВА ВЕЛИЧИНА ПРИ ТИПИЗАЦЈИ МАШИНСКИХ СИСТЕМА И ЕЛЕМЕНАТА 236
4 ИСТРАЖИВАЊА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НА ОТПОР ИСТИЦАЊА И ЊИХОВЕ КОРЕЛАЦИОНЕ ОДНОСЕ ПРИ ИСТОСМЕРНОМ ТОПЛОМ ПРЕСОВАЊУ ЛЕГУРЕ AlMgSI - 0,5 У ПРОИЗВОДНИМ УСЛОВИМА 241
5 ИЗНАЛАЖЕЊЕ ОПТИМАЛНЕ НОСЕЋЕ СТРУКТУРЕ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА ХИДРАУЛИЧКЕ ПРЕСЕ И ПОСТАВЉАЊЕ МЕТОДА ЊЕНОГ ПРОРАЧУНА 205
6 ПРИЛОГ ОДРЕЂИВАЊЕ СТРУЈАЊА КРОЗ РЕШЕТКЕ АКСИЈАЛНИХ ТУРБОМАШИНА ОДРЕЂИВАЊЕ РАСПОРЕДА БРЗИНЕ ПО КОНТУРИ ПРОФИЛА ПРАВЕ РЕШЕТКЕ ПРЕСЛИКАВАЊЕМ СТРУЈАЊА НА ПОЈАС 158
7 УТИЦАЈ КОНЦЕПЦИЈСКОГ РЕШЕЊА КОНФИГУРАЦИЈЕ И КВАЛИТЕТА КОВАЧКОГ АЛАТА НА ПРОЦЕС ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА КОВАЊЕМИ КВАЛИТЕТ ОТКОВАКА 175
8 ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ПРОМЕНЕ ПРЕЛОМНИХ УГЛОВА НОСЕЋИХ УЖАДИ КОД ДВОУЖЕТНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ЖИЧАРА 0
59 ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ПРОМЕНЕ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ЛИНИЈИ ЖИЧАРЕ ПРИ КРЕТАЊУ ВАГОНЕТА КОД ДВОУЖЕТНИХ ЖИЧАНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА - ЖИЧАРА 138
9 ИСТРАЖИВАЊЕ САМОЗАПАЉЕЊА УГЉЕНОГ ПРАХА МРКИХ УГЉЕВА И ЛИГНИТА 180
10 РАЗВОЈ МЕТОДА ЗА ПРОРАЧУН И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕМЕЉА МАШИНА УДАРНОГ ДЕЈСТВА 0
11 ИЗРАДА АЛАТА ЗА ОБРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА УТИСКИВАЊЕМ У ХЛАДНОМ СТАЊУ СА ИДЕНТИФИКАЦИЈОМ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА И УСПОСТАВЉАЊЕМ КОРЕЛАЦИОНИХ ОДНОСА МЕЂУ ЊИМА 211
12 ШИРЕЊЕМ ЗАГРЕЈАНОГ ТУРБУЛЕНТНОГ МЛАЗА У ОГРАНИЧЕНОЈ СТРУЈИ ФЛУИДА 133
13 ПРИЛОГ ТЕОРИЈИ И РАЗВОЈУ МЕТОДЕ ВЕРОВАТНОСНОГ ОДРЕЂИВАЊА МЕРОДАВНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА ОПШТИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНАТА 125
14 ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊИМА УСЛОВА И ПРИНЦИПА СИГУРНОСНОГ И БЕЗБЕДОНОСНОГ РАДА НА МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МАТЕРИЈАЛА ДЕФОРМИСАЊЕМ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА МЕХАНИЧКЕ ПРЕСЕ 154
15 НАПОНСКО И ДЕФОРМАЦИОНО СТАЊЕ ПРИ ДУБОКОМ ИЗВЛАЧЕЊУ ЛИМА ЕКСПЛОЗИВОМ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИТИСКА УДАРНОГ ТАЛАСА СА АНАЛИЗОМ ГЛАВНИХ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА 202
58 НАПОНСКО И ДЕФОРМАЦИОНО СТАЊЕ ПРИ ИЗРАДИ ЕЛЕМЕНАТА ДУБОКИМ ИЗВЛАЧЕЊЕМ НЕСТИШЉИВИМ ФЛУИДОМ СА ПРИДРЖИВАЧЕМ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА СА УСПОСТАВЉАЊЕМ ЊИХОВИХ КОРЕАЛЦИОНИХ ОДНОСА 235
16 ДРУШТВЕНА УСЛОВЉЕНОСТ И КАРАКТЕР ПРОЦЕСА СЕКУЛАРИЗАЦИЈЕ У НИШКОМ РЕГИОНУ 403

Pages